طلا باش
تا اگر روزگار آبت کرد، روز به روز
طرح‌های زیباتری از تو ساخته شود
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت
کرد لگدکوب هر رهگذری شوی