دو چیز انسان را نابود میکند:
1-مشغول بودن به گذشته
2-مشغول شدن به دیگران

هر کس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش وراحتی خود را از دست میدهد

بهتر است که به راه خودادامه دهید و اتفاقات بد را فراموش کنید و شادبودن را سرمشق زندگی خودقراردهید ومسیرزندگیتان رابه زیبایی ترسیم کنید