مردها حسودتر از زنا هستن ..؟
کی قبول داره این حرفو