زندگی تر شدنِ پی در پی،
زندگی؛ آبتنی کردن در حوضچه‌ی اکنون است.