شب ترانه می شود
نفس می شود ، بخیر می شود
و مثل ماه در آغـوشم میرقصد
و می غلتد
وقتی تو با دوستت دارمهایت
دم گوشم آرام آرام لالایی بخوانی و
من با بوسه هایم
لحظه هایت را بخیر کنم...