تکیه کن
بر شانه‌ام ای شاخه‌ی نیلوفری رنگ
تا غم‌ِ بی‌تکیه گاهی را
به چشمانت نبینم...