‏با اینکه این زندگی ارزش خاصی نداره ولی
با چشماش میشه به زندگی کردن ادامه داد emoji