گرچه در ظاهر از تو بي خبرم
هيچكس جز تو نيست در نظرم...♡