اگر روزی
چشم‌هایت را باز کردی
و خودت را وسط یک کوره دیدی،
نترس و سعی کن
از آن پخته خارج شوی،
چرا که سوختن را همه بلد‌ند!