🌹🍃باور کنید
نیروی آدمی بیکران است
و هيچ كارى از اراده آدمی خارج نیست.

🌹🍃باور کنید
که شما از عشق آفریده شده‌اید
پس عشق را بیافرینید❤️

🌹🍃تمام باورهایتان را از ته دل باور کنید.
تا زندگی هم شما را باور کند.
چون زندگی، قانون باورهاست.

🌷