پستای اینستا شده:
چگونه دل پسرو بدست بیاریم؟
چه کار کنیم دلش تنگ شه برامون؟
چگونه در چشم پسری جذاب باشیم؟
چگونه دوست پسر را تبدیل به شوهر کنیم؟
چگونه ...؟
فقط کم مونده واضح بگن چگونه کاری کنیم که دخترا هر روز خودشونو کوچیک تر و حقیرتر بدونن !