آدمهاى خوب
مثل درخت پر شكوفه اند
لگد هم كه بهشون بزنى
با باران شكوفه شرمندت ميكنند...