اگه خیلی جاها، بی‌تفاوتی
نسبت به خیلی چیزا
بد باشه،
اما یه مزیتِ بزرگ هم داره؛
اونم اینه که:
حواست، بیشتر از همه، جمعِ خودته...