و سالهاست!
دلم برای کسی می رود
که آمدن بلد نیست...