جفای دشمن
و جور رقیب
و طعنه‌ی خلق

خوش است بر دل
اگر دوست را
وفا باشد...