ویروس دردناک‌گرسنگی، هر روز، حدود هشتصد کودک را در جهان میکشد. واکسنش هم موجود است و در دسترس.... غذا..‌‌‌‌..... اما در رسانه ها از این ویروس‌چیزی نمی بینید و نمی شنوید. چرا؟!! چون گرسنگی ثروتمندان را نمی کشد.