عاشق که میشی
هم حسود میشی
هم خودخواه
هم دیوونه هم تنها...