آینده تبدیل به حال و حال به گذشته و گذشته به یک ندامت جاودانه تبدیل می شه ،
اگه تو زندگیت هدف نداشته باشی...!!!