💐🍃کاش می شد این را قاطعانه
و آرام در گوشِ تمامِ آدم ها گفت
که غم و اندوه، رفتنی است👌

🌹🍃خدایا
امروز نعمتی از جنس معجزه به ما عطا فرما
تا زیرسایه پرمهرت
از زندگى لذت ببريم👌

لحظه لحظه زندگی پر از آرامش
امروز در آغوش امن الهی باشید🙏🏻

🌷