❤️آدم های ساده را دوست دارم.

کسانیکه بدی ها را باور ندارند
و به همه لبخند میزنند.

و می توان ساعتها آنها را
مانند تابلوی زیبایی تماشا کرد!