دل که رنجید از کسی
خرسند کردن مشکل است

شیشه بشکسته را
پیوند کردن مشکل است

بار حمالان به دوش خود
کشیدن ننگ نیست

زیر بار منت نامرد رفتن
مشکل است