زندگی کوتاهه..بخند
سپاسگزارباش
نفس عمیق بکش،قدر بدون
بزرگ آرزو کن
شادی قسمت کن!
بی قید و شرط عشق بورز
آرزو کن
به دیگران کمک کن
امید داشته باش
مهربان سخن بگو ... بیاموز!