بی تو این دیده
‏کجا میل به دیدن دارد،
‏قصه‌یِ عشق مگر
‏بی تو شنیدن دارد؟