سخنت شعر است
خاموشی‌ات شعر
و عشقت
آذرخشی
ميان رگ هايم
چونان سرنوشت...