گفته بودم که تو را دوست ندارم دیـگـر
درد آن‌جا که عمیق است به حاشا برسد

‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎