‏‏جلو دختر زانو میزنن میگن بام ازدواج میکنی؟ اینکارا چیه؟ دخترو اول نیم ساعت باید با کمربند بزنی بعد بگی یا زنم میشی یا میدزدمت با خودم میبرمت😌❤️