محو چشمان تو بودم
که به دام افتادم
صید را زنده گرفتی و
به کشتن دادی...