بهترین آدمهای زندگی آنهایند
که وقتی کنارشان بنشینی...
چایت سرد می شود و دلت گرم ...
سلام
صبح تون عالی و بخیر 💖💖💖💖💛💚💟😍