برایت چه بخواهم ز "خدا"؟
بهتر از اینکه خودش پنجره ی باز اتاقت باشد؛
عشق محتاج نگاهت باشد؛
خلق لبریز دعایت باشد
ودلت تا به ابد وصل خدایی باشد
که"همین نزدیکیست"emoji