‌هرڪی تنهاس شب بخیر

هرڪی امشب گریه ڪرد شب بخیر

آهایی تویی ڪه ڪسی نیست

با قربون صدقه بخوابونتت

من بجاش میگم قربون چشات برم

شب بخیر مهربون