ما تو این بشقاب و دیسا لوبیاپلو با ماست میخوردیم ، یادش بخیر ماستو میریختیم کنار بشقاب و تندتند میخوردیم