توچطوری دلت تنگ نمیشه؟
مگه شهرتون شب نداره؟ emoji ✨🦋🌙