زیباترین حرفت را بگو

شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن

هراس مدار از آنکه بگویند

ترانه بیهوده ای میخوانید

زیرا که ترانه ما ترانه بیهودگی نیست

زیرا که عشق 

حرف بیهوده ای نیست......