تو فقط تصمیم بگیر آغاز کنی،
میل به جوانه زدن معجزه می کند
حتی در دل آهن...!!