بیایید امروز باهم یه قراری بذاریم
که اگه ویژگی خوبی در آدمای اطرافمون دیدیم، بهشون بگیم!
بهش بگیم که چه خوش تیپه، چه خوشگله، چه خلاقه، چه باشعوره...
هیچکس با یه بار شنیدن این حرفا تغییر نمیکنه، ولی برای یه ساعت حالش خوب میشه.
تازه اینجوری خودتون هم حالتون بهتر میشه!

«قرارمون یادت نره...»