جان برون کرده‌ام از دل همگی داده به تو
جای دل تا تو بجای دل و جانم باشی