در هوای گرم این روزها
فکر کردن به
نسیمِ خنکی ست
کہ دنیایم را نوازش مےدهد!