‌با خیالت زندگی می‌کنم
و با خودت عاشقی
کاش دو بار زاده می شدم!
یکی برای مردن در آغوش تو...
یکی برای تماشای عاشقی کردنت !