در آسمان شب كه راه مي روی
پولك ستاره به جاي قدمت می رويد
چقدر زيبایی ات
دنباله دار است...