و
عشق تو...
گناه بزرگی‌ست
که آرزو می‌کــــنم
هيچ‌گاه "بخشيده" نشود...