بسيار ميخواهمت
و بيشتر از همه دوستت مى دارم
با آنكه ندارمت،اما
تصويرت براى لحظه اى از مقابل چشمانم محو نميشود، و با هر يادت خون در جان بى رمقم جريان ميگيرد...