🌻🍃در زندگى منتظر معجزه نباشيد
خودتان معجزه كنيد.

دنيا كه هميشه با ماه و خورشيد
و ستاره روشن نمى شود.

اگر خيرخواه باشيم
حسود نباشيم
مهربان و متين باشيم😘

به زندگى مان و آدم هاى اطرافمان
يك دنيا روشني ميبخشد😍