حتما که نباید ته عشق ها غم باشد
حتما که نباید یکی از معشوق ها کم باشد
می شود داشت
هر دو را
هم عشق را
هم تو را..