ای کاش
یکم از قربون صدقه هایی که
خرج دلبرای رفتنی میکنیم
خرج مادرمون بکنیم که
دیوانه وار دوستمون داره
سرت سلامت مظهر عشق بی ادعا ❤️