موهایت را هر کسی می تواند
ببافد، اما
روزی خواهی فهمید
دیگر هیچکس مثل من
با موهایت
شعر نخواهد بافت...!