سينه‌‌ی من گور عشق و آرزوها بود و من
زنده بودم روزگاری، در مزار خويشتن