دردی است غیر مردن
آن را دوا نباشد
پس من چگونه گویم
این درد را دوا کن...