از بس بدی دیدم به خود گفتم
‏باید کمی بد را بلد باشم...