بعضى آدم‌ها هستند
‏كه يكبار در آغوش كشيدن شان
‏به گذشتن از صدها كيلومتر راه مى‌ارزد.