رشت(گاز) » کمسار » جاده امام زاده ابراهیم » آبشار ویسرود » جیرده » رشت
96 کیلومتر (ارتفاع 600 متر)